نام حجم دارنده تغییر دانلود
000_english_lecture_Shakespeare_and_Saadi.flv 143.67 MB drelahi 2015-7-19 9:52 2608
001_EmamHossein_34min.mp4 133.26 MB drelahi 2015-7-8 14:45 2518
002_ensan_khoda.mp4 265.11 MB drelahi 2015-7-15 11:33 2696
003_Rumi_A_lecture_by_Dr_Elahi_ghomshei.mp4 375.06 MB drelahi 2015-7-5 3:2 2284
004_dar_sohbat_quran.mp4 275.79 MB drelahi 2015-7-15 11:31 2190
005_pajuhesh.mp4 201.76 MB drelahi 2015-7-5 4:3 2044
006_adabe_parsi_hoviyat_farhangi.mp4 120.77 MB drelahi 2015-7-5 4:21 2151
007_adabiyat_darmani_part1.mp4 167.91 MB drelahi 2015-7-5 4:32 2071
008_adabiyat_darmani_part2.mp4 83.79 MB drelahi 2015-7-5 4:49 1953
009_agahi_part1.mp4 89.19 MB drelahi 2015-7-19 18:52 1976
010_agahi_part2.mp4 98.79 MB drelahi 2015-7-15 11:36 1960
011_akhlaghe_eslami.mp4 105.58 MB drelahi 2015-6-30 3:51 1994
012_andishe_molana_part1.mp4 177.69 MB drelahi 2015-7-10 1:42 2044
013_arzeshay_akhlaghi_part1.mp4 111.61 MB drelahi 2015-6-28 4:59 1979
014_arzeshay_akhlaghi_part1.mp4 98.15 MB drelahi 2015-6-28 4:59 1979
015_arzeshay_akhlaghi_part2.mp4 104.36 MB drelahi 2015-6-28 4:59 1988
016_arzeshay_akhlaghi_part2.mp4 118.84 MB drelahi 2015-6-28 4:59 1975
017_asare_ferdosi_part1.mp4 133.79 MB drelahi 2015-6-28 4:59 1948
018_asare_ferdosi_part2.mp4 136.40 MB drelahi 2015-6-28 4:59 1943
019_din_donya_kashan.mp4 180.25 MB drelahi 2015-6-28 4:59 1998
020_dine_eshgh.mp4 106.91 MB drelahi 2015-6-28 4:59 2001
021_dine_eshgh_part2.mp4 123.69 MB drelahi 2015-6-28 4:59 1946
022_ekhlase_amal_part1.mp4 103.55 MB drelahi 2015-6-30 4:8 1917
023_ekhlase_amal_part2.mp4 121.30 MB drelahi 2015-6-30 4:35 1894
024_emam_ali.mp4 113.14 MB drelahi 2015-6-30 4:50 1919
025_erfan_dar_tech_part2.mp4 131.96 MB drelahi 2015-6-28 4:59 1873
026_eshgh_va_vojud_part1.mp4 160.43 MB drelahi 2015-7-15 11:23 1855
027_eshgh_va_zibayi_part1.mp4 103.91 MB drelahi 2015-7-15 11:27 1861
028_002.mp4 248.73 MB drelahi 2015-7-10 1:38 1881
029_004.mp4 119.64 MB drelahi 2015-6-28 4:59 1823
030_akhlagh_eslami_part1.mp4 91.56 MB drelahi 2015-6-28 4:59 1534
031_attar_part2.mp4 133.59 MB drelahi 2015-6-28 4:59 1465
032_dine_eshgh_paart2.mp4 123.71 MB drelahi 2015-6-28 4:59 1441
033_eshgh_char_1.mp4 144.32 MB drelahi 2015-6-28 4:59 1310
034_eshgh_char_2.mp4 127.02 MB drelahi 2015-6-28 4:59 1248
035_eshgh_va_zibayi_part2.mp4 116.92 MB drelahi 2015-6-28 4:59 1293
036_farhange_elahi_kerman_1.mp4 116.54 MB drelahi 2015-6-28 5:0 1337
037_farhange_elahi_kerman_2.mp4 120.88 MB drelahi 2015-6-28 5:0 1266
038_farshe_irani.mp4 120.50 MB drelahi 2015-7-15 13:2 1226
039_haghighat_eshgh_part1.mp4 103.30 MB drelahi 2015-6-28 5:0 1293
040_haghighat_eshgh_part2.mp4 98.05 MB drelahi 2015-6-28 5:0 1221
041_harmoni_part1.mp4 116.22 MB drelahi 2015-6-28 5:0 1194
042_harmoni_part2.mp4 99.88 MB drelahi 2015-6-28 5:0 1188
043_helale_ahmar_part2.mp4 92.13 MB drelahi 2015-6-28 5:0 1118
044_hoghugh_bashar_dar_adabiyat_part1.mp4 173.83 MB drelahi 2015-6-28 5:0 1153
045_hoghugh_bashar_dar_adabiyat_part2.mp4 87.05 MB drelahi 2015-6-28 5:0 1147
046_honar_adabiyat_moaser_gharb_part1.mp4 104.79 MB drelahi 2015-6-28 5:0 1094
047_honar_tazkiye_nafs_part2.mp4 125.38 MB drelahi 2015-6-28 4:59 1092
048_hoze_daneshgah_part1.mp4 133.21 MB drelahi 2015-6-28 5:0 1126
049_hoze_daneshgah_part2.mp4 150.34 MB drelahi 2015-7-2 23:45 1053
050_kar_part2.mp4 134.38 MB drelahi 2015-5-24 7:13 790
051_keyfiyat.mp4 91.93 MB drelahi 2015-5-23 14:40 767
052_keyfiyat_part1.mp4 136.40 MB drelahi 2015-5-23 14:36 744
053_khalaghiyat.mp4 189.15 MB drelahi 2015-5-23 10:7 710
054_khalaghiyat_ensan_part1.mp4 179.64 MB drelahi 2015-5-22 20:42 667
055_khalaghiyat_ensan_part2.mp4 213.21 MB drelahi 2015-5-22 21:0 670
056_khayam_part1.mp4 96.97 MB drelahi 2015-5-23 18:27 697
057_khayam_part1.mp4 116.50 MB drelahi 2015-5-23 18:33 664
058_khayam_part2.mp4 89.63 MB drelahi 2015-5-23 18:38 653
059_khayam_part2.mp4 112.77 MB drelahi 2015-5-23 18:44 643
060_khayerin_madrese_saz_part1.mp4 101.11 MB drelahi 2015-5-23 18:50 638
061_khayerin_madrese_saz_part2.mp4 103.50 MB drelahi 2015-5-23 18:56 616
062_kuke_afarinesh_1.mp4 94.28 MB drelahi 2015-6-22 15:23 696
063_kuke_afarinesh_2.mp4 73.55 MB drelahi 2015-5-23 19:6 640
064_memari_part2.mp4 88.51 MB drelahi 2015-5-23 19:12 669
065_milad_kosar.mp4 138.12 MB drelahi 2015-5-23 19:21 666
066_nazm_ahang_part2.mp4 147.57 MB drelahi 2015-5-23 19:31 676
067_nezami_part1.mp4 115.68 MB drelahi 2015-5-23 19:39 625
068_nezami_part2.mp4 128.64 MB drelahi 2015-5-27 18:12 644
069_niyayesh_part1.mp4 153.32 MB drelahi 2015-5-23 19:57 646
070_niyayesh_part1.mp4 157.72 MB drelahi 2015-5-23 20:17 586
071_panj_shaer_parsi_part2.mp4 106.26 MB drelahi 2015-5-23 20:47 530
072_ramezan_ghadr_part1.mp4 79.67 MB drelahi 2015-5-24 18:38 523
073_rasul_eshgh.mp4 135.83 MB drelahi 2015-5-24 18:45 493
074_raze_hasti.mp4 160.48 MB drelahi 2015-5-24 18:53 544
075_saadi_shekspir_part1.mp4 142.53 MB drelahi 2015-5-24 19:1 481
076_saadi_shekspir_part2.mp4 143.02 MB drelahi 2015-5-24 19:9 483
077_semnan_part1.mp4 135.64 MB drelahi 2015-5-24 19:16 480
079_semnan_part2.mp4 144.30 MB drelahi 2015-5-24 19:24 488
080_shabi_ba_molana.mp4 159.72 MB drelahi 2015-5-24 19:33 482
081_shadi_part1.mp4 156.53 MB drelahi 2015-5-24 19:42 488
082_shadi_part2.mp4 147.45 MB drelahi 2015-5-24 19:50 467
083_shargh_gharb_part1.mp4 139.19 MB drelahi 2015-5-24 20:0 449
084_shargh_gharb_part2.mp4 120.49 MB drelahi 2015-5-24 20:11 435
085_shekspir_molana.mp4 168.82 MB drelahi 2015-5-24 20:26 486
086_shoaraye_parsi_1.mp4 157.87 MB drelahi 2015-5-26 17:58 470
087_shoghl_part2.mp4 108.48 MB drelahi 2015-5-26 18:21 501
088_sureye_yusof_part2.mp4 154.72 MB drelahi 2015-5-26 18:29 538
089_tafsir_masnavi_part1.mp4 280.21 MB drelahi 2015-5-26 18:43 663
090_tafsir_masnavi_part2.mp4 255.57 MB drelahi 2015-5-26 18:58 645
091_tafsire_masnavi_part4.mp4 240.38 MB drelahi 2015-5-26 19:19 511
093_tajali_khoda.mp4 124.14 MB drelahi 2015-7-12 12:40 483
094_talim_tazkiye_part2.mp4 99.58 MB drelahi 2015-6-6 15:45 439
095_yazdi_part1.mp4 89.65 MB drelahi 2015-5-26 19:35 414
096_zehn_molana_part2.mp4 141.91 MB drelahi 2015-5-26 19:43 433
097_seminar_besmelah.mp4 115.04 MB drelahi 2015-6-6 19:19 435
098_vasfe_payambar_2.mp4 107.56 MB drelahi 2015-6-6 19:51 400
099_falsafe_erfan_dar_adabiyat.mp4 182.84 MB drelahi 2015-6-9 22:38 419
100_shoaraye_parsi_2.mp4 172.98 MB drelahi 2015-5-26 20:33 396
101_vasfe_payambar_1.mp4 109.54 MB drelahi 2015-5-27 18:55 425
102_Monji_Bashariyat.mp4 211.54 MB drelahi 2015-5-27 19:5 435
103_Hekmat_va_Dastansarayi_dar_Farsi_1.mp4 115.32 MB drelahi 2015-5-27 19:11 396
104_Hekmat_va_Dastansarayi_dar_Farsi_2.mp4 113.53 MB drelahi 2015-5-27 19:16 387
105_hekmate_dastansorayi_1.mp4 120.68 MB drelahi 2015-5-27 19:22 377
106_hekmate_dastansorayi_2.mp4 113.67 MB drelahi 2015-5-27 19:28 397
107_GeramiDasht_Hafez.flv 114.75 MB drelahi 2015-5-27 18:39 379
108_berlin_2.mp4 141.04 MB drelahi 2015-5-27 19:35 403
109_az%20_koja_shoro_konim.mp4 24.99 MB drelahi 2015-5-27 19:36 401
110_afrineshe_honari_quran.mp4 113.72 MB drelahi 2015-5-27 19:42 394
111_tafsire_masnavi_2.mp4 221.14 MB drelahi 2015-5-27 20:6 399
112_zibayi_elahi.mp4 99.14 MB drelahi 2015-5-27 21:33 367
113_eshgh_vojud_adabiyat.mp4 157.54 MB drelahi 2015-5-27 21:18 378
114_hekayate_mehrabani_hazrate_moal.mp4 12.07 MB drelahi 2015-5-27 21:1 352
115_vosate_elm.mp4 28.42 MB drelahi 2015-5-31 20:4 327
116_sher.mp4 4.17 MB drelahi 2015-5-27 20:45 349
117_ensan_va_erfan_1.mp4 121.57 MB drelahi 2015-5-27 20:57 393
118_ensan_va_erfan_2.mp4 124.42 MB drelahi 2015-5-27 20:44 378

سخنرانی های دکتر الهی قمشه ای ویدئو

در این پوشه فایل های ویدئویی سخنرانی ها قابل دانلود هستند drelahi.net