نام حجم دارنده تغییر دانلود
000_english_lecture_Shakespeare_and_Saadi.flv 143.67 MB drelahi 2015-7-19 9:52 2690
001_EmamHossein_34min.mp4 133.26 MB drelahi 2015-7-8 14:45 2626
002_ensan_khoda.mp4 265.11 MB drelahi 2015-7-15 11:33 2827
003_Rumi_A_lecture_by_Dr_Elahi_ghomshei.mp4 375.06 MB drelahi 2015-7-5 3:2 2397
004_dar_sohbat_quran.mp4 275.79 MB drelahi 2015-7-15 11:31 2282
005_pajuhesh.mp4 201.76 MB drelahi 2015-7-5 4:3 2106
006_adabe_parsi_hoviyat_farhangi.mp4 120.77 MB drelahi 2015-7-5 4:21 2206
007_adabiyat_darmani_part1.mp4 167.91 MB drelahi 2015-7-5 4:32 2126
008_adabiyat_darmani_part2.mp4 83.79 MB drelahi 2015-7-5 4:49 2007
009_agahi_part1.mp4 89.19 MB drelahi 2015-7-19 18:52 2033
010_agahi_part2.mp4 98.79 MB drelahi 2015-7-15 11:36 2020
011_akhlaghe_eslami.mp4 105.58 MB drelahi 2015-6-30 3:51 2040
012_andishe_molana_part1.mp4 177.69 MB drelahi 2015-7-10 1:42 2119
013_arzeshay_akhlaghi_part1.mp4 111.61 MB drelahi 2015-6-28 4:59 2038
014_arzeshay_akhlaghi_part1.mp4 98.15 MB drelahi 2015-6-28 4:59 2024
015_arzeshay_akhlaghi_part2.mp4 104.36 MB drelahi 2015-6-28 4:59 2032
016_arzeshay_akhlaghi_part2.mp4 118.84 MB drelahi 2015-6-28 4:59 2033
017_asare_ferdosi_part1.mp4 133.79 MB drelahi 2015-6-28 4:59 1992
018_asare_ferdosi_part2.mp4 136.40 MB drelahi 2015-6-28 4:59 1983
019_din_donya_kashan.mp4 180.25 MB drelahi 2015-6-28 4:59 2037
020_dine_eshgh.mp4 106.91 MB drelahi 2015-6-28 4:59 2049
021_dine_eshgh_part2.mp4 123.69 MB drelahi 2015-6-28 4:59 1983
022_ekhlase_amal_part1.mp4 103.55 MB drelahi 2015-6-30 4:8 1960
023_ekhlase_amal_part2.mp4 121.30 MB drelahi 2015-6-30 4:35 1944
024_emam_ali.mp4 113.14 MB drelahi 2015-6-30 4:50 1955
025_erfan_dar_tech_part2.mp4 131.96 MB drelahi 2015-6-28 4:59 1901
026_eshgh_va_vojud_part1.mp4 160.43 MB drelahi 2015-7-15 11:23 1896
027_eshgh_va_zibayi_part1.mp4 103.91 MB drelahi 2015-7-15 11:27 1889
028_002.mp4 248.73 MB drelahi 2015-7-10 1:38 1918
029_004.mp4 119.64 MB drelahi 2015-6-28 4:59 1860
030_akhlagh_eslami_part1.mp4 91.56 MB drelahi 2015-6-28 4:59 1561
031_attar_part2.mp4 133.59 MB drelahi 2015-6-28 4:59 1502
032_dine_eshgh_paart2.mp4 123.71 MB drelahi 2015-6-28 4:59 1472
033_eshgh_char_1.mp4 144.32 MB drelahi 2015-6-28 4:59 1346
034_eshgh_char_2.mp4 127.02 MB drelahi 2015-6-28 4:59 1283
035_eshgh_va_zibayi_part2.mp4 116.92 MB drelahi 2015-6-28 4:59 1323
036_farhange_elahi_kerman_1.mp4 116.54 MB drelahi 2015-6-28 5:0 1373
037_farhange_elahi_kerman_2.mp4 120.88 MB drelahi 2015-6-28 5:0 1297
038_farshe_irani.mp4 120.50 MB drelahi 2015-7-15 13:2 1252
039_haghighat_eshgh_part1.mp4 103.30 MB drelahi 2015-6-28 5:0 1331
040_haghighat_eshgh_part2.mp4 98.05 MB drelahi 2015-6-28 5:0 1257
041_harmoni_part1.mp4 116.22 MB drelahi 2015-6-28 5:0 1244
042_harmoni_part2.mp4 99.88 MB drelahi 2015-6-28 5:0 1222
043_helale_ahmar_part2.mp4 92.13 MB drelahi 2015-6-28 5:0 1147
044_hoghugh_bashar_dar_adabiyat_part1.mp4 173.83 MB drelahi 2015-6-28 5:0 1197
045_hoghugh_bashar_dar_adabiyat_part2.mp4 87.05 MB drelahi 2015-6-28 5:0 1176
046_honar_adabiyat_moaser_gharb_part1.mp4 104.79 MB drelahi 2015-6-28 5:0 1125
047_honar_tazkiye_nafs_part2.mp4 125.38 MB drelahi 2015-6-28 4:59 1130
048_hoze_daneshgah_part1.mp4 133.21 MB drelahi 2015-6-28 5:0 1170
049_hoze_daneshgah_part2.mp4 150.34 MB drelahi 2015-7-2 23:45 1085
050_kar_part2.mp4 134.38 MB drelahi 2015-5-24 7:13 836
051_keyfiyat.mp4 91.93 MB drelahi 2015-5-23 14:40 799
052_keyfiyat_part1.mp4 136.40 MB drelahi 2015-5-23 14:36 773
053_khalaghiyat.mp4 189.15 MB drelahi 2015-5-23 10:7 746
054_khalaghiyat_ensan_part1.mp4 179.64 MB drelahi 2015-5-22 20:42 697
055_khalaghiyat_ensan_part2.mp4 213.21 MB drelahi 2015-5-22 21:0 704
056_khayam_part1.mp4 96.97 MB drelahi 2015-5-23 18:27 724
057_khayam_part1.mp4 116.50 MB drelahi 2015-5-23 18:33 695
058_khayam_part2.mp4 89.63 MB drelahi 2015-5-23 18:38 682
059_khayam_part2.mp4 112.77 MB drelahi 2015-5-23 18:44 687
060_khayerin_madrese_saz_part1.mp4 101.11 MB drelahi 2015-5-23 18:50 660
061_khayerin_madrese_saz_part2.mp4 103.50 MB drelahi 2015-5-23 18:56 636
062_kuke_afarinesh_1.mp4 94.28 MB drelahi 2015-6-22 15:23 723
063_kuke_afarinesh_2.mp4 73.55 MB drelahi 2015-5-23 19:6 669
064_memari_part2.mp4 88.51 MB drelahi 2015-5-23 19:12 693
065_milad_kosar.mp4 138.12 MB drelahi 2015-5-23 19:21 693
066_nazm_ahang_part2.mp4 147.57 MB drelahi 2015-5-23 19:31 706
067_nezami_part1.mp4 115.68 MB drelahi 2015-5-23 19:39 656
068_nezami_part2.mp4 128.64 MB drelahi 2015-5-27 18:12 682
069_niyayesh_part1.mp4 153.32 MB drelahi 2015-5-23 19:57 674
070_niyayesh_part1.mp4 157.72 MB drelahi 2015-5-23 20:17 613
071_panj_shaer_parsi_part2.mp4 106.26 MB drelahi 2015-5-23 20:47 559
072_ramezan_ghadr_part1.mp4 79.67 MB drelahi 2015-5-24 18:38 552
073_rasul_eshgh.mp4 135.83 MB drelahi 2015-5-24 18:45 524
074_raze_hasti.mp4 160.48 MB drelahi 2015-5-24 18:53 580
075_saadi_shekspir_part1.mp4 142.53 MB drelahi 2015-5-24 19:1 508
076_saadi_shekspir_part2.mp4 143.02 MB drelahi 2015-5-24 19:9 505
077_semnan_part1.mp4 135.64 MB drelahi 2015-5-24 19:16 516
079_semnan_part2.mp4 144.30 MB drelahi 2015-5-24 19:24 511
080_shabi_ba_molana.mp4 159.72 MB drelahi 2015-5-24 19:33 521
081_shadi_part1.mp4 156.53 MB drelahi 2015-5-24 19:42 531
082_shadi_part2.mp4 147.45 MB drelahi 2015-5-24 19:50 512
083_shargh_gharb_part1.mp4 139.19 MB drelahi 2015-5-24 20:0 474
084_shargh_gharb_part2.mp4 120.49 MB drelahi 2015-5-24 20:11 460
085_shekspir_molana.mp4 168.82 MB drelahi 2015-5-24 20:26 511
086_shoaraye_parsi_1.mp4 157.87 MB drelahi 2015-5-26 17:58 498
087_shoghl_part2.mp4 108.48 MB drelahi 2015-5-26 18:21 530
088_sureye_yusof_part2.mp4 154.72 MB drelahi 2015-5-26 18:29 568
089_tafsir_masnavi_part1.mp4 280.21 MB drelahi 2015-5-26 18:43 695
090_tafsir_masnavi_part2.mp4 255.57 MB drelahi 2015-5-26 18:58 672
091_tafsire_masnavi_part4.mp4 240.38 MB drelahi 2015-5-26 19:19 540
093_tajali_khoda.mp4 124.14 MB drelahi 2015-7-12 12:40 520
094_talim_tazkiye_part2.mp4 99.58 MB drelahi 2015-6-6 15:45 464
095_yazdi_part1.mp4 89.65 MB drelahi 2015-5-26 19:35 434
096_zehn_molana_part2.mp4 141.91 MB drelahi 2015-5-26 19:43 465
097_seminar_besmelah.mp4 115.04 MB drelahi 2015-6-6 19:19 467
098_vasfe_payambar_2.mp4 107.56 MB drelahi 2015-6-6 19:51 434
099_falsafe_erfan_dar_adabiyat.mp4 182.84 MB drelahi 2015-6-9 22:38 464
100_shoaraye_parsi_2.mp4 172.98 MB drelahi 2015-5-26 20:33 431
101_vasfe_payambar_1.mp4 109.54 MB drelahi 2015-5-27 18:55 447
102_Monji_Bashariyat.mp4 211.54 MB drelahi 2015-5-27 19:5 479
103_Hekmat_va_Dastansarayi_dar_Farsi_1.mp4 115.32 MB drelahi 2015-5-27 19:11 434
104_Hekmat_va_Dastansarayi_dar_Farsi_2.mp4 113.53 MB drelahi 2015-5-27 19:16 417
105_hekmate_dastansorayi_1.mp4 120.68 MB drelahi 2015-5-27 19:22 408
106_hekmate_dastansorayi_2.mp4 113.67 MB drelahi 2015-5-27 19:28 424
107_GeramiDasht_Hafez.flv 114.75 MB drelahi 2015-5-27 18:39 400
108_berlin_2.mp4 141.04 MB drelahi 2015-5-27 19:35 428
109_az%20_koja_shoro_konim.mp4 24.99 MB drelahi 2015-5-27 19:36 434
110_afrineshe_honari_quran.mp4 113.72 MB drelahi 2015-5-27 19:42 418
111_tafsire_masnavi_2.mp4 221.14 MB drelahi 2015-5-27 20:6 434
112_zibayi_elahi.mp4 99.14 MB drelahi 2015-5-27 21:33 401
113_eshgh_vojud_adabiyat.mp4 157.54 MB drelahi 2015-5-27 21:18 406
114_hekayate_mehrabani_hazrate_moal.mp4 12.07 MB drelahi 2015-5-27 21:1 374
115_vosate_elm.mp4 28.42 MB drelahi 2015-5-31 20:4 362
116_sher.mp4 4.17 MB drelahi 2015-5-27 20:45 373
117_ensan_va_erfan_1.mp4 121.57 MB drelahi 2015-5-27 20:57 445
118_ensan_va_erfan_2.mp4 124.42 MB drelahi 2015-5-27 20:44 423

سخنرانی های دکتر الهی قمشه ای ویدئو

در این پوشه فایل های ویدئویی سخنرانی ها قابل دانلود هستند drelahi.net