نام حجم دارنده تغییر دانلود
000_english_lecture_Shakespeare_and_Saadi.flv 143.67 MB drelahi 2015-7-19 9:52 2804
001_EmamHossein_34min.mp4 133.26 MB drelahi 2015-7-8 14:45 2742
002_ensan_khoda.mp4 265.11 MB drelahi 2015-7-15 11:33 2968
003_Rumi_A_lecture_by_Dr_Elahi_ghomshei.mp4 375.06 MB drelahi 2015-7-5 3:2 2509
004_dar_sohbat_quran.mp4 275.79 MB drelahi 2015-7-15 11:31 2415
005_pajuhesh.mp4 201.76 MB drelahi 2015-7-5 4:3 2198
006_adabe_parsi_hoviyat_farhangi.mp4 120.77 MB drelahi 2015-7-5 4:21 2314
007_adabiyat_darmani_part1.mp4 167.91 MB drelahi 2015-7-5 4:32 2208
008_adabiyat_darmani_part2.mp4 83.79 MB drelahi 2015-7-5 4:49 2092
009_agahi_part1.mp4 89.19 MB drelahi 2015-7-19 18:52 2144
010_agahi_part2.mp4 98.79 MB drelahi 2015-7-15 11:36 2132
011_akhlaghe_eslami.mp4 105.58 MB drelahi 2015-6-30 3:51 2123
012_andishe_molana_part1.mp4 177.69 MB drelahi 2015-7-10 1:42 2203
013_arzeshay_akhlaghi_part1.mp4 111.61 MB drelahi 2015-6-28 4:59 2112
014_arzeshay_akhlaghi_part1.mp4 98.15 MB drelahi 2015-6-28 4:59 2103
015_arzeshay_akhlaghi_part2.mp4 104.36 MB drelahi 2015-6-28 4:59 2110
016_arzeshay_akhlaghi_part2.mp4 118.84 MB drelahi 2015-6-28 4:59 2106
017_asare_ferdosi_part1.mp4 133.79 MB drelahi 2015-6-28 4:59 2055
018_asare_ferdosi_part2.mp4 136.40 MB drelahi 2015-6-28 4:59 2040
019_din_donya_kashan.mp4 180.25 MB drelahi 2015-6-28 4:59 2105
020_dine_eshgh.mp4 106.91 MB drelahi 2015-6-28 4:59 2123
021_dine_eshgh_part2.mp4 123.69 MB drelahi 2015-6-28 4:59 2048
022_ekhlase_amal_part1.mp4 103.55 MB drelahi 2015-6-30 4:8 2031
023_ekhlase_amal_part2.mp4 121.30 MB drelahi 2015-6-30 4:35 2005
024_emam_ali.mp4 113.14 MB drelahi 2015-6-30 4:50 2028
025_erfan_dar_tech_part2.mp4 131.96 MB drelahi 2015-6-28 4:59 1957
026_eshgh_va_vojud_part1.mp4 160.43 MB drelahi 2015-7-15 11:23 1956
027_eshgh_va_zibayi_part1.mp4 103.91 MB drelahi 2015-7-15 11:27 1948
028_002.mp4 248.73 MB drelahi 2015-7-10 1:38 1985
029_004.mp4 119.64 MB drelahi 2015-6-28 4:59 1921
030_akhlagh_eslami_part1.mp4 91.56 MB drelahi 2015-6-28 4:59 1616
031_attar_part2.mp4 133.59 MB drelahi 2015-6-28 4:59 1554
032_dine_eshgh_paart2.mp4 123.71 MB drelahi 2015-6-28 4:59 1515
033_eshgh_char_1.mp4 144.32 MB drelahi 2015-6-28 4:59 1402
034_eshgh_char_2.mp4 127.02 MB drelahi 2015-6-28 4:59 1333
035_eshgh_va_zibayi_part2.mp4 116.92 MB drelahi 2015-6-28 4:59 1379
036_farhange_elahi_kerman_1.mp4 116.54 MB drelahi 2015-6-28 5:0 1421
037_farhange_elahi_kerman_2.mp4 120.88 MB drelahi 2015-6-28 5:0 1341
038_farshe_irani.mp4 120.50 MB drelahi 2015-7-15 13:2 1293
039_haghighat_eshgh_part1.mp4 103.30 MB drelahi 2015-6-28 5:0 1389
040_haghighat_eshgh_part2.mp4 98.05 MB drelahi 2015-6-28 5:0 1305
041_harmoni_part1.mp4 116.22 MB drelahi 2015-6-28 5:0 1301
042_harmoni_part2.mp4 99.88 MB drelahi 2015-6-28 5:0 1271
043_helale_ahmar_part2.mp4 92.13 MB drelahi 2015-6-28 5:0 1193
044_hoghugh_bashar_dar_adabiyat_part1.mp4 173.83 MB drelahi 2015-6-28 5:0 1241
045_hoghugh_bashar_dar_adabiyat_part2.mp4 87.05 MB drelahi 2015-6-28 5:0 1215
046_honar_adabiyat_moaser_gharb_part1.mp4 104.79 MB drelahi 2015-6-28 5:0 1163
047_honar_tazkiye_nafs_part2.mp4 125.38 MB drelahi 2015-6-28 4:59 1168
048_hoze_daneshgah_part1.mp4 133.21 MB drelahi 2015-6-28 5:0 1203
049_hoze_daneshgah_part2.mp4 150.34 MB drelahi 2015-7-2 23:45 1120
050_kar_part2.mp4 134.38 MB drelahi 2015-5-24 7:13 877
051_keyfiyat.mp4 91.93 MB drelahi 2015-5-23 14:40 834
052_keyfiyat_part1.mp4 136.40 MB drelahi 2015-5-23 14:36 812
053_khalaghiyat.mp4 189.15 MB drelahi 2015-5-23 10:7 787
054_khalaghiyat_ensan_part1.mp4 179.64 MB drelahi 2015-5-22 20:42 738
055_khalaghiyat_ensan_part2.mp4 213.21 MB drelahi 2015-5-22 21:0 740
056_khayam_part1.mp4 96.97 MB drelahi 2015-5-23 18:27 757
057_khayam_part1.mp4 116.50 MB drelahi 2015-5-23 18:33 725
058_khayam_part2.mp4 89.63 MB drelahi 2015-5-23 18:38 718
059_khayam_part2.mp4 112.77 MB drelahi 2015-5-23 18:44 721
060_khayerin_madrese_saz_part1.mp4 101.11 MB drelahi 2015-5-23 18:50 701
061_khayerin_madrese_saz_part2.mp4 103.50 MB drelahi 2015-5-23 18:56 668
062_kuke_afarinesh_1.mp4 94.28 MB drelahi 2015-6-22 15:23 763
063_kuke_afarinesh_2.mp4 73.55 MB drelahi 2015-5-23 19:6 709
064_memari_part2.mp4 88.51 MB drelahi 2015-5-23 19:12 728
065_milad_kosar.mp4 138.12 MB drelahi 2015-5-23 19:21 724
066_nazm_ahang_part2.mp4 147.57 MB drelahi 2015-5-23 19:31 743
067_nezami_part1.mp4 115.68 MB drelahi 2015-5-23 19:39 692
068_nezami_part2.mp4 128.64 MB drelahi 2015-5-27 18:12 717
069_niyayesh_part1.mp4 153.32 MB drelahi 2015-5-23 19:57 709
070_niyayesh_part1.mp4 157.72 MB drelahi 2015-5-23 20:17 653
071_panj_shaer_parsi_part2.mp4 106.26 MB drelahi 2015-5-23 20:47 595
072_ramezan_ghadr_part1.mp4 79.67 MB drelahi 2015-5-24 18:38 590
073_rasul_eshgh.mp4 135.83 MB drelahi 2015-5-24 18:45 563
074_raze_hasti.mp4 160.48 MB drelahi 2015-5-24 18:53 627
075_saadi_shekspir_part1.mp4 142.53 MB drelahi 2015-5-24 19:1 552
076_saadi_shekspir_part2.mp4 143.02 MB drelahi 2015-5-24 19:9 541
077_semnan_part1.mp4 135.64 MB drelahi 2015-5-24 19:16 552
079_semnan_part2.mp4 144.30 MB drelahi 2015-5-24 19:24 550
080_shabi_ba_molana.mp4 159.72 MB drelahi 2015-5-24 19:33 561
081_shadi_part1.mp4 156.53 MB drelahi 2015-5-24 19:42 585
082_shadi_part2.mp4 147.45 MB drelahi 2015-5-24 19:50 559
083_shargh_gharb_part1.mp4 139.19 MB drelahi 2015-5-24 20:0 520
084_shargh_gharb_part2.mp4 120.49 MB drelahi 2015-5-24 20:11 497
085_shekspir_molana.mp4 168.82 MB drelahi 2015-5-24 20:26 551
086_shoaraye_parsi_1.mp4 157.87 MB drelahi 2015-5-26 17:58 538
087_shoghl_part2.mp4 108.48 MB drelahi 2015-5-26 18:21 573
088_sureye_yusof_part2.mp4 154.72 MB drelahi 2015-5-26 18:29 613
089_tafsir_masnavi_part1.mp4 280.21 MB drelahi 2015-5-26 18:43 751
090_tafsir_masnavi_part2.mp4 255.57 MB drelahi 2015-5-26 18:58 719
091_tafsire_masnavi_part4.mp4 240.38 MB drelahi 2015-5-26 19:19 583
093_tajali_khoda.mp4 124.14 MB drelahi 2015-7-12 12:40 569
094_talim_tazkiye_part2.mp4 99.58 MB drelahi 2015-6-6 15:45 506
095_yazdi_part1.mp4 89.65 MB drelahi 2015-5-26 19:35 477
096_zehn_molana_part2.mp4 141.91 MB drelahi 2015-5-26 19:43 512
097_seminar_besmelah.mp4 115.04 MB drelahi 2015-6-6 19:19 513
098_vasfe_payambar_2.mp4 107.56 MB drelahi 2015-6-6 19:51 471
099_falsafe_erfan_dar_adabiyat.mp4 182.84 MB drelahi 2015-6-9 22:38 508
100_shoaraye_parsi_2.mp4 172.98 MB drelahi 2015-5-26 20:33 480
101_vasfe_payambar_1.mp4 109.54 MB drelahi 2015-5-27 18:55 482
102_Monji_Bashariyat.mp4 211.54 MB drelahi 2015-5-27 19:5 523
103_Hekmat_va_Dastansarayi_dar_Farsi_1.mp4 115.32 MB drelahi 2015-5-27 19:11 473
104_Hekmat_va_Dastansarayi_dar_Farsi_2.mp4 113.53 MB drelahi 2015-5-27 19:16 458
105_hekmate_dastansorayi_1.mp4 120.68 MB drelahi 2015-5-27 19:22 452
106_hekmate_dastansorayi_2.mp4 113.67 MB drelahi 2015-5-27 19:28 460
107_GeramiDasht_Hafez.flv 114.75 MB drelahi 2015-5-27 18:39 434
108_berlin_2.mp4 141.04 MB drelahi 2015-5-27 19:35 471
109_az%20_koja_shoro_konim.mp4 24.99 MB drelahi 2015-5-27 19:36 478
110_afrineshe_honari_quran.mp4 113.72 MB drelahi 2015-5-27 19:42 454
111_tafsire_masnavi_2.mp4 221.14 MB drelahi 2015-5-27 20:6 472
112_zibayi_elahi.mp4 99.14 MB drelahi 2015-5-27 21:33 446
113_eshgh_vojud_adabiyat.mp4 157.54 MB drelahi 2015-5-27 21:18 453
114_hekayate_mehrabani_hazrate_moal.mp4 12.07 MB drelahi 2015-5-27 21:1 413
115_vosate_elm.mp4 28.42 MB drelahi 2015-5-31 20:4 409
116_sher.mp4 4.17 MB drelahi 2015-5-27 20:45 418
117_ensan_va_erfan_1.mp4 121.57 MB drelahi 2015-5-27 20:57 494
118_ensan_va_erfan_2.mp4 124.42 MB drelahi 2015-5-27 20:44 480

سخنرانی های دکتر الهی قمشه ای ویدئو

در این پوشه فایل های ویدئویی سخنرانی ها قابل دانلود هستند drelahi.net