نام حجم دارنده تغییر دانلود
Hossein-Nejadfard-Thesis-91-06-26.ppsx 24.97 MB سیدحسین نژادفرد 2015-7-11 14:44 196
Slide10.jpg 82.82 KB سیدحسین نژادفرد 2015-3-30 1:47 47
Slide11.jpg 97.20 KB سیدحسین نژادفرد 2015-3-30 1:59 47
Slide12.jpg 85.74 KB سیدحسین نژادفرد 2015-3-30 2:7 43
Slide13.jpg 68.86 KB سیدحسین نژادفرد 2015-3-30 2:20 34
Slide14.jpg 67.72 KB سیدحسین نژادفرد 2015-3-30 2:21 34
Slide15.jpg 73.25 KB سیدحسین نژادفرد 2015-3-30 2:26 35
Slide16.jpg 96.99 KB سیدحسین نژادفرد 2015-3-30 2:27 36
Slide17.jpg 76.43 KB سیدحسین نژادفرد 2015-3-30 2:28 37
Slide18.jpg 86.38 KB سیدحسین نژادفرد 2015-3-30 12:20 36
Slide19.jpg 80.49 KB سیدحسین نژادفرد 2015-3-30 12:20 38
Slide1.jpg 42.73 KB سیدحسین نژادفرد 2015-3-6 2:7 35
Slide20.jpg 88.04 KB سیدحسین نژادفرد 2015-3-30 12:21 37
Slide21.jpg 95.24 KB سیدحسین نژادفرد 2015-3-30 12:21 39
Slide22.jpg 93.29 KB سیدحسین نژادفرد 2015-3-30 12:22 38
Slide23.jpg 102.52 KB سیدحسین نژادفرد 2015-3-30 12:23 37
Slide24.jpg 58.17 KB سیدحسین نژادفرد 2015-3-30 12:23 38
Slide25.jpg 83.82 KB سیدحسین نژادفرد 2015-3-30 12:23 40
Slide26.jpg 100.20 KB سیدحسین نژادفرد 2015-3-30 12:23 37
Slide27.jpg 83.84 KB سیدحسین نژادفرد 2015-3-30 12:24 41
Slide28.jpg 83.38 KB سیدحسین نژادفرد 2015-3-30 12:24 37
Slide29.jpg 74.26 KB سیدحسین نژادفرد 2015-3-30 12:24 37
Slide2.jpg 59.57 KB سیدحسین نژادفرد 2015-3-30 12:21 37
Slide30.jpg 81.80 KB سیدحسین نژادفرد 2015-3-30 12:24 38
Slide31.jpg 101.77 KB سیدحسین نژادفرد 2015-3-30 12:25 39
Slide32.jpg 58.36 KB سیدحسین نژادفرد 2015-3-30 12:25 37
Slide33.jpg 95.12 KB سیدحسین نژادفرد 2015-3-30 12:25 38
Slide34.jpg 84.75 KB سیدحسین نژادفرد 2015-3-30 12:25 38
Slide35.jpg 95.43 KB سیدحسین نژادفرد 2015-3-30 12:26 39
Slide36.jpg 70.30 KB سیدحسین نژادفرد 2015-3-30 12:26 36
Slide37.jpg 133.75 KB سیدحسین نژادفرد 2015-3-30 12:27 26
Slide38.jpg 132.66 KB سیدحسین نژادفرد 2015-3-30 12:27 29
Slide3.jpg 69.64 KB سیدحسین نژادفرد 2015-2-26 16:32 32
Slide4.jpg 71.66 KB سیدحسین نژادفرد 2015-3-30 12:27 25
Slide5.jpg 85.79 KB سیدحسین نژادفرد 2015-3-30 12:28 26
Slide6.jpg 74.04 KB سیدحسین نژادفرد 2015-3-30 12:28 23
Slide7.jpg 90.04 KB سیدحسین نژادفرد 2015-3-30 12:28 23
Slide8.jpg 92.60 KB سیدحسین نژادفرد 2015-3-30 12:29 20
Slide9.jpg 76.04 KB سیدحسین نژادفرد 2015-3-30 12:29 20
thesis-slides.png 599.41 KB سیدحسین نژادفرد 2015-3-10 15:5 23

powerpoint-thesis