نام حجم دارنده تغییر دانلود
01_dr_elahi_ghomshei_sokhanrani_001_018.zip 95.53 MB drelahi 2015-7-22 9:33 2715
02_dr_elahi_ghomshei_sokhanrani_019_044.zip 95.54 MB drelahi 2015-7-22 9:33 1341
03_dr_elahi_ghomshei_sokhanrani_045_068.zip 94.57 MB drelahi 2015-7-22 9:33 1047
04_dr_elahi_ghomshei_sokhanrani_069_086.zip 98.74 MB drelahi 2015-7-22 9:33 897
05_dr_elahi_ghomshei_sokhanrani_087_100.zip 97.20 MB drelahi 2015-7-22 9:33 964
06_dr_elahi_ghomshei_sokhanrani_101_117.zip 97.49 MB drelahi 2015-7-22 9:33 776
07_dr_elahi_ghomshei_sokhanrani_118_130.zip 98.56 MB drelahi 2015-7-22 9:33 734
08_dr_elahi_ghomshei_sokhanrani_131_149.zip 92.91 MB drelahi 2015-7-22 9:33 690
09_dr_elahi_ghomshei_sokhanrani_150_160.zip 94.61 MB drelahi 2015-7-22 9:33 681
10_dr_elahi_ghomshei_sokhanrani_161_174.zip 97.92 MB drelahi 2015-7-22 9:33 678
11_dr_elahi_ghomshei_sokhanrani_175_186.zip 97.31 MB drelahi 2015-7-22 9:33 599
12_dr_elahi_ghomshei_sokhanrani_187_205.zip 94.26 MB drelahi 2015-7-22 9:33 770
13_Dr_Elahi_Ghomshei_Sokhanrani_206_220.zip 99.51 MB drelahi 2015-7-22 9:33 588
14_dr_elahi_ghomshei_sokhanrani_221_237.zip 100.34 MB drelahi 2015-7-22 9:33 564
15_dr_elahi_ghomshei_sokhanrani_238_252.zip 90.80 MB drelahi 2015-7-22 9:33 532
16_dr_elahi_ghomshei_sokhanrani_253_278.zip 97.13 MB drelahi 2015-7-22 9:33 533
17_dr_elahi_ghomshei_sokhanrani_279_287.zip 21.76 MB drelahi 2015-7-22 9:34 540
18_Dr_Elahi_Ghomshei_Sokhanrani_288_299.zip 91.90 MB drelahi 2015-7-22 9:35 503
19_Dr_Elahi_Ghomshei_Sokhanrani_300_313.zip 95.66 MB drelahi 2015-7-22 9:33 523
20_Dr_Elahi_Ghomshei_Sokhanrani_314_327.zip 96.39 MB drelahi 2015-7-22 9:33 557
21_Dr_Elahi_Ghomshei_Sokhanrani_328_340.zip 89.71 MB drelahi 2015-7-22 9:33 554
22_Dr_Elahi_Ghomshei_Sokhanrani_341_355.zip 97.73 MB drelahi 2015-7-22 9:33 567
23_Dr_Elahi_Ghomshei_Sokhanrani_356_368.zip 99.12 MB drelahi 2015-7-22 9:33 609
24_Dr_Elahi_Ghomshei_Sokhanrani_369_378.zip 93.68 MB drelahi 2015-7-22 9:33 531
25_Dr_Elahi_Ghomshei_Sokhanrani_379_390.zip 84.56 MB drelahi 2015-7-22 9:33 596
26_Dr_Elahi_Ghomshei_Sokhanrani_391_400.zip 68.52 MB drelahi 2015-7-22 9:33 812

سخنرانی های دکتر الهی قمشه ای بصورت زیپ شده

سخنرانی های دکتر قمشه ای بصورت زیپ شده در اینجا قابل دانلود هستند drelahi.net